Sabaku no Shukaku
The owls are not what they seem.©